Mariana Herková

Diplomová práce

Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent

Biosorption of Chromium (III) Ions from Aqueous Solutions on Pilot Plant Activated Biosorbent
Anotace:
Tato práce je zaměřená na výzkum biosorpce iontů Cr (III) z vodných roztoků na poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent. Jako biosorbent byla použita rostlina Reynoutria japonica. Cílem mé práce je informovat o možnosti využití biotechnologií v oblasti odstraňování těžkých kovů z roztoků. V teoretické části jsou popsány biotechnologické metody pro odstraňování kovů, dále jejich výzkum a průmyslové …více
Abstract:
This work is focused on study of biosorption of Cr(III) ions from aqueous solutions on a pilot plant activated biosorbent. Reynoutria japonica was used as a biosorbent. The aim of my work is to inform of the potential use of biotechnology in removing heavy metals from solutions. Theoretical part describes the biotechnological methods for removing metals, than there is a study of these methods and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Tomáš Ružovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava