Jan Duchač

Bakalářská práce

Požáry objektů s instalovanými fotovoltaickými panely v souvislosti s činností jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Fires in Buildings with Mounted Photovoltaic Panels in Connection with Activities of Brigades of the Fire and Rescue Service of the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá taktikou zásahu na požáry objektů s instalovanými fotovoltaickými panely. V úvodu se práce věnuje vysvětlení pojmu fotovoltaika (dále jen FV), popisu a rozdělení FV článků. Dále jsou zde charakterizovány FV elektrárny a vysvětlena problematika jejich instalace na budovy. V další části jsou popsána nebezpečí spojená se zásahy na FV. Poté se již práce věnuje stávajícím postupům …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the tactics of intervention to fires in buildings with photovoltaic panels. At the beginning the work explains the concept of photovoltaics (PV), description and distribution of solar cells. Next are there characterized the PV power plants and explained a problem of their installation on buildings. The next section describes the hazards connected with interventions on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Adam Thomitzek
  • Oponent: Martin Trčka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu