Ľubomír Sokolovský

Diplomová práce

Multiplatform Mobile Application Development Methodology

Multiplatform Mobile Application Development Methodology
Anotace:
Táto práca sa snaží vyriešiť problém vyberania najvhodnejšieho vývojového nástroja pre multi-platformnú mobilnú aplikáciu. Zameriava sa na frameworky umožňujúce všeobecný vývoj aplikácií pre Android, iOS a, voliteľne aj, Windows. Práca analyzuje rozhodujúce faktory pri výbere vývojových nástrojov z teoretického aj praktického hľadiska. Praktická časť analýzy spočíva v demonštratívnej implementácii …více
Abstract:
This thesis tries to tackle the issue of choosing the most suitable development tool for multi-platform mobile app. It focuses on frameworks enabling general app development for Android, iOS and, optionally, Windows. The thesis analyses decisive factors in development framework selection both theoretically and practically. The practical analysis lies in demonstrative implementation of use cases crucial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Žáček
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika