Bc. Mikuláš Cina

Diplomová práce

Zahraničné investície a ich dopad na ekonomiku Slovenska

Foreign investment and its impact on the Slovak economy
Abstract:
Abstract The aim of my graduate thesis is to consider the state of foreign investment and its impact on the Slovak economy, particularly from the point of view of the Slovak Republic’s economic output and the growth of its economic potential. Using a theoretical and analytical base of starting points for investment policy, knowledge is accordingly gained about the role of foreign investment, the latest …více
Abstract:
Abstrakt CINA, Mikuláš : Zahraničné investície a ich dopad na ekonomiku Slovenska . [Diplomová práca]. Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť stav zahraničných investícií a ich dopady na Slovenskú ekonomiku hlavne z pohľadu výkonnosti ekonomiky SR a rastu ekonomického potenciálu. Pouţitím teoretickej a analytickej báze východísk investičnej politiky poskytnúť, taktieţ poznatky o úlohe zahraničných …více
Abstract:
Slovensko. Mimoriadna pozornosť je venovaná prílevu PZI na Slovensko so zameraním na odvetvovú štruktúru PZI. Posúdenie zahraničných investícii z globálneho hľadiska a ich aplikácia na prostredie Slovenska. Ich prínos, ale taktiež hrozby plynúce s príchodu zahraničných investorov. Vychádzajúc z informácii od obdobia roku 2000 do roku 2008, kde vzájomne porovnávame tieto obdobia a na základe týchto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
  • Oponent: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK