Martin Kresta

Bachelor's thesis

Přestavba úrovňové křižovatky silnice II/418 a silnice II/381 v obci Velké Hostěrádky

Rebuilding the Intersection of II/481 Road and II/381 Road in the village Velke Hosteradky
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je variantní návrh rekonstrukce křižovatky silnice II/418 a silnice II/381. Teoretická část práce obsahuje zhodnocení stávajícího stavu křižovatky, výsledky dopravního průzkumu a analýzu dopravní nehodovosti. Byla stanovena špičková hodinová intenzita, roční průměr denních intenzit a výhledová intenzita pro rok 2037. V návaznosti na výše provedené úkony jsou v praktické části …more
Abstract:
The topic of my bachelor´s work is variable design of the reconstruction of the intersection on the roads II/418 and II/381.Theoretical part contains the assessment of present state of the crossroads, the results of traffic survey and analysis of the transport accident rate. There was assessed an hour intensity, annual average of daily intensities and prospective intensity for the year 2037. There …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Jan Petrů

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava