Pavla Gabrhelová

Diplomová práce

Pelokarbonátový horizont nad slojí 723 ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve

Sideritic Nodule Horizon Above the 723 Coal Seam in the Upper Suchá Member of the Czech Part of the Upper Silesian Basin
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení otázek plošného vývoje, chemického a mineralogického složení pelokarbonátového horizontu nad slojí 723 (22) ve svrchních sušských vrstvách v české části hornoslezské pánve. První část stručně shrnuje dosavadní znalosti o české části hornoslezské pánve, sušských vrstvách a pelokarbonátech obecně. Další část práce popisuje metodiku spojenou s tvorbou mapových …více
Abstract:
Presented master thesis is focused on questions concerning the spatial development, chemical and mineralogical composition of sideritic nodule horizon above coal seam 723 (22) in Upper Suchá Member in Czech Part of the Upper Silesian Basin. The first part summarizes briefly knowledge about Czech Part of the Upper Silesian Basin, Suchá Member and sideritic nodules generally. Next part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Martin Sivek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava