Theses 

Profesní kvalifikace v regionu Vysočina – Bc. Radomíra Machová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radomíra Machová

Diplomová práce

Profesní kvalifikace v regionu Vysočina

Professional qualifications in the Highlands region

Anotace: ANOTACE Diplomová práce pojednává o současném stavu dalšího vzdělávání dospělých. Hlavním tématem je celoživotní vzdělávání a nezaměstnanost občanů. Tato oblast je velice obsáhlá, proto jsem se zaměřila na jednu z jeho forem- a tou je profesní kvalifikace. Práce popisuje celkový stav celoživotního vzdělávání, jeho možnosti a formy. Především pak jeho úzkou vazbu na zaměstnanost. Zaměřím se také na možné negativní faktory a dopady, které mají vliv na nezaměstnanost v regionu Vysočina. V první praktické části mé diplomové práce se zabývám kvalifikací obecnou a kvalifikací profesní. Pokusila jsem se o grafické ztvárnění nabízených kvalifikací. Ve druhé části praktické jsem porovnávala vzdělávací projekty na Vysočině, formou hypotézy. Pozornost věnuji vzájemnému vlivu zaměstnanosti a vzdělání, který je také potvrzen ve výzkumné části mé práce. Při výzkumu jsem používala metodu analýzy databáze rekvalifikací a dalších volně dostupných dokumentu. Konkrétní zjištění je prezentována v poslední kapitole této diplomové práce.

Abstract: ABSTRACT The thesis discusses the current state of adult education. The main topic is lifelong education and unemployment of citizens. This area is very extensive, that´s why I focused on one of its forms – and that is the professional qualification. This work describes the overall state of lifelong learning, its possibilities and forms. Above all the close links to employment. I also focused on the possible negative factors and implications that have an impact on unemployment in the region Highlands. In the first part I compared the educational projects in the Highlands in form of hypotheses. I payed attention to the mutual influence of employment and education, which is also confirmed in the research part of my thesis. In the second practical part of the thesis I dealt with the general and professional qualifications. In research I used the method of analysis of database of retraining and other freely available documents. Specific findings are presented in the last chapter of this thesis.

Klíčová slova: Klíčová slova, Nezaměstnanost, zaměstnanost, profesní kvalifikace, dílčí kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání, zdraví, psychika osobnosti, úřad práce Keywords, Unemployment, employment, professional qualification, partial qualification, retraining, lifelong learning, health, mental personality, employment office

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:35, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz