Jakub Brumar

Master's thesis

Koncepce jednotného operačního dispečerského pracoviště na letišti

Concept of a Single Operation Dispatching Centre at the Airport
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce jednotného operačního dispečerského pracoviště na letišti. Zaměřuje se především na provozní a bezpečnostní složky letiště a jejich operační řízení. V práci je dále popsáno Integrované bezpečnostní centrum, jehož dispečerský sál je předlohou pro vznik obdobného pracoviště na letišti. Další část práce je samotný návrh dispečerského pracoviště. V závěru je současné …more
Abstract:
The thesis deals with a concept of a Single Operation Dispatching Centre at the airport. It focuses primarily on operational management, and its operative, safety and security units of the airport. The work further describes the Integrated safety centre, which includes Dispatch hall that would be optimal to create at the airport. In the conclusive chapter, current and proposed workplace is being compared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Daniel Maršálek
  • Reader: Radomír Havíř

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava