Michaela Blažková

Bakalářská práce

Internetová marketingová komunikace firmy na B2B trhu

Internet Marketing Communication of a Company on the B2B Market
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký postoj zaujímají zákazníci společnosti eD´System a.s. k probíhajícím promoakcím. Byly analyzovány promoakce vzhledem k největším konkurentům společnosti a analyzovány e-mailové kampaně, které společnost využívá. Pomocí dotazníkového šetření byly zjišťovány nedostatky probíhajících promoakcí. V rámci výsledku analýzy budou navržena doporučení, které mohou vést …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis was to find out what attitude the customers of eD´System a.s. to ongoing promotions. Promotions were analyzed with respect to the company's biggest competitors and analyzed by the company's e-mail campaigns. Shortcomings of ongoing promotions were investigated using a questionnaire survey. The results of the analysis will suggest recommendations that may lead to improvements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Petr Baránek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava