Michal Hemala

Bakalářská práce

Tribotechnická diagnostika CNC strojů

Tribotechnical Diagnostics of CNC Machines
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tribologickým rozborem mazacích látek, konkrétně hydraulickým olejem a obráběcí kapalinou na CNC stroji TBT BW250-S. Kapaliny jsou podrobeny tribodiagnostickým testům, ze kterých se určí kvalita kapalin, degradace, množství obsažených nečistot a stav zařízení.
Abstract:
Bachelory thesis deals with tribology analysis of lubricating fluids on CNC deep hole driller TBT BW250-S. The chosen fluids are hydraulic oil and cutting fluid. These fluids are subjected to tribological tests, which determine the quality of fluids degradation, suspended contaminants and machine health.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Ondřej Mlčoch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování