Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Disertační práce

Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě

Vegetation of subcontinental oak forests in Central and Eastern Europe
Anotace:
Subkontinentální doubravy jsou mírně teplomilné dubové lesy nížin a nižších středních poloh, vázané na plochý a mírně ukloněný reliéf. Jejich půdy bývají hluboké, minerálně dosti dobře zásobené, různého zrnitostního složení, při povrchu poněkud ochuzené, obvykle do různé míry ilimerizované, u vlhčích typů na spodině často se stopami oglejení až výrazně oglejené. Stromové patro je rozvolněné, může mít …více
Anotace:
mp; Džatko 1965 a Convallario-Quercetum Soó (1939) 1957. 4) Panonské submediteránně-subkontinentální cerové doubravy teplých pahorkatin a vrchovin, označované nejčastěji jako Quercetum petraeae-cerris Soó 1957, ale vzhledem k šíři variability rozlišitelné ve více asociací. Hlavní obecný závěr předkládané studie vychází ze zjištění, že ekologická variabilita středoevropských dubových lesů je výraznější …více
Abstract:
Subcontinental oak forests are moderately thermophilous oak forests of lowlands and middle altitudes, confined to flat terrain or gently inclined slopes. Their soils are usually deep, rather base-rich, with variable texture; while the topsoils often are somewhat eluviated, the subsoils frequently show signs of mild to moderate gleying. The canopy is open, forming either high or low forest, the latter …více
Abstract:
rated into several syntaxa. The main general conclusion of the study results from the finding that the ecological variability of the Central European oak forests is stronger that their geographical variability. Therefore, subcontinental oak forests can be more easilly defined based on their ecology and physiognomy than based on their total species composition. Any further use of the concept of subcontinental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta