Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a úloha úřadů práce – Bc. Milan Ulrich, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Milan Ulrich, DiS.

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a úloha úřadů práce

Interactive labour market policy, legal form and function of employment department

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma: „Aktivní politiky zaměstnanosti a užití jednotlivých nástrojů včetně úlohy úřadů práce při jejich uplatňování“, jako jednoho ze základních pilířů řešení problematiky nezaměstnanosti v České republice. Rešeršní část práce vymezuje pojmy trh práce, nezaměstnanost, její druhy či další její členění. Dále popisuje problematiku aktivní politiky zaměstnanosti a její institucionální zajištění, včetně změn účinných od 1. dubna 2011. Cílem praktické části práce je jednak porovnání vývoje nezaměstnanosti v období let 2004 až 2010 v regionu Kladno, v kontextu s vývojem nezaměstnanosti v rámci Středočeského kraje a celé České republiky. Hlavním cílem práce je ověřování stanovené hypotézy, že „s ohledem na růst míry nezaměstnanosti v souvislosti se současnou finanční a ekonomickou krizí, roste četnost využití jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“. Stanovená hypotéza je prověřována na základě porovnávání vývoje využití jednotlivých nástrojů ve vztahu k vývoji vykazované míry nezaměstnanosti v jednotlivých letech jak v regionu Kladno, tak i v rámci celé České republiky.

Abstract: The Bachelor thesis processes subjekt matter „Active employment policy and applications their individual instruments, including role og Labour Offices in applying these instruments in the Czech Republic“. Literature search stake out conceptions a Laber market, an Unemployment and thein sorts and further describe questions of aktive employment policy and their institutional framework inclusive the revisions actual from April 2011. Practical purposes of the Bachelor thesis are partly comparing unemployment evolution throught the years 2004 till 2010 in region Kladno with unemployment evolution in the region Midle Bohemian and all the Czech Rapublic. Principal aim is check of hypotesis „The growing an unemployment rate versus financial and aconomic crisis also shoot up frequency usage individua instruments of aktive employment policy“. Specified hypotesis is verifed by confrontation use individual instruments to unemployment evolution rate in region Kladno and all the Czech Republic.

Klíčová slova: Míra nezaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nezaměstnanost, státní politika zaměstnanosti, úloha, Úřad práce, zaměstnanost.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz