Theses 

Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost – Bc. Dominika Kopčanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominika Kopčanská

Diplomová práce

Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost

Social aspects of categorization: negative impacts of classification systems and standards on society

Anotace: Diplomová práce „Sociální aspekty kategorizace: negativní dopady klasifikačních systémů a standardů na společnost“, se zabývá především principem konvergence, jenž funguje mezi společností a informačními artefakty, jakými jsou standardizované klasifikační systémy. Je zde demonstrováno prolínání neformální klasifikace, společenských postojů a mocenských zájmů do těchto systémů, stejně tak jsou zde posouzeny vlivy a efekty, kterými pak tyto systémy mohou zpětně působit na celou společnost nebo menší sociální skupiny. Práce poskytuje vhled do vývoje standardizovaných klasifikačních systémů a zkoumání jejich sociálních aspektů, popisuje také vztahy mezi formálními a neformálními klasifikačními systémy. Jádrem práce je pak ilustrace zmíněných jevů na dvou medicínských a dvou knihovnických klasifikačních systémech. Závěrem je nastíněn případ uplatnění extrémní klasifikační politiky, jenž představuje příklad naprosté destrukce společnosti prostřednictvím klasifikačních systémů.

Abstract: The diploma thesis, "Social aspects of categorization: Negative influences of classification systems and standards on society", discusses the principle of convergence which functions between society and informational artifacts, such as standardized classification systems. The diffusion of informal classification, social standards, and power interests into these systems are demonstrated and assessed by how they influence and effect systems, as well as how these systems reversely influence society as a whole as well as smaller social groups. The work provides an insight on the development of standardized classification systems and the study of its socials aspects. It also describes the relationship between formal and informal classification systems. The core of the work then illustrates phenomena regarding two medical and two librarian classification systems. Finally, an example is shown in the form of a case outlined which displays the application of an extreme classification policy which represents an example of total societal destruction through classification systems.

Klíčová slova: klasifikační systémy, sociální aspekty, standardy, klasifikace, kategorizace, společnost, sociální skupiny, classification systems, social aspects, standards, classification, categorization, society, social groups

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:42, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz