Bc. Miloslav Cigoš

Master's thesis

Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný rozvoj zemědělství a venkova na území SO ORP Uherské Hradiště

The impact of CAP on the stadium and possible development of agriculture and country side in the region SO ORP Uherské Hradiště
Abstract:
Předmětem předkládané diplomové práce je zhodnotit dopady a vliv Společné zemědělské politiky Evropské unie na současný stav a rozvoj zemědělství a venkova správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. V první části práce je předložena fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika území. Dále je analyzován vývoj utváření krajiny a využívání půdy ve studovaném území před i po …more
Abstract:
The aim of submitted thesis is to evaluate impacts and influence of the Common Agricultural Policy of European Union on the current stadium and development of agriculture and countryside of the municipality with extended competence Uherské Hradiště. The first part submitted describes the physical geography and socio economic characteristic of the area. The thesis also analyses the evolution of land …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta