Adam Tkáč

Diplomová práce

Možnosti aplikace sacího bagru při sání, vyfukování a transportu suchých, tekutých a nebezpečných látek v praxi

Possibilities of a Suction Dredger for Sucking, Blowing and Transporting Dry, Liquid and Hazardous Substances in Practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a následným využitím hutních odprašků, které vznikají jako vedlejší produkt během výroby oceli a železa. V první části práce je stručně popsána společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a látky vznikající během hutní výroby, které zatěžují životní prostředí. První část rovněž popisuje technologii sacího bagru. Hlavní náplní praktické části je analýza vzorků odprašků. …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and subsequent utilization of the metallurgical dust, which are produced as a by-product during production of steel and iron. The first part of the thesis briefly describes the company ArcelorMittal Ostrava a.s., and substances arising during metallurgical production, which negatively affects the environment. The first part also describes the technology of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Martin Podešva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Práce na příbuzné téma