Theses 

Organizační kultura společnosti Globus – Jan Navrátil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Manažer obchodu

Jan Navrátil

Bakalářská práce

Organizační kultura společnosti Globus

Organizational culture of the Globus company

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje českému zastoupení retailingové společnosti Globus, konkrétně pak problematice česko-německých kulturních rozdílů a současnému vnímání organizačních hodnot mezi zaměstnanci společnosti. V úvodu jsou vymezeny cíle bakalářské práce. První kapitola se věnuje představení společnosti v pojetí omezeném na klíčová fakta. V navazující částí jsou představena teoretická východiska vymezující problematiku mezinárodní organizačí kultury, respektive interkulturního managementu, a je vysvětlena definice firmení kultury, která pokračuje rozborem fireních hodnot společnosti Globus. Po teoretické části práce následuje rozbor současného vnímání organizační kultury společnosti Globus a z nich plynoucích možných nedorozumění. Součástí této kapitoly je rozbor organizačních hodnot společnosti v podobě výstupů ze dvou provedených výzkumů. Závěr práce obsahuje rozbor provedených zjištění a návrhy dalšího postupu při realizaci opatření potřebných pro zlepšení soudobého stavu v oblasti personální práce a vedení zaměstnanců. Součástí závěru je také konfrontace zjištění s vymezenými cíli.

Abstract: The bachelor´s thesis focuses on the Czech part of the retail company Globus, namely the issue of Czech-German cultural differences and the current perception of organizational values among employees. The introduction defines the goals of the thesis. The first chapter is devoted to introducing the company in concept limited to the key facts. The following part of the thesis presents the theoretical bases, defining issue of the international organization's culture, specifically, intercultural management, and explains the definition of culture that continues to have moved out analysis of Globus corporate values. After the theoretical part, is an analysis of the current organizational, culture perception of Globus, and the possible misunderstanding. Part of this chapter analyzes the company's organizational values as the outputs of two research projects. The conclusion of the thesis includes an analysis of the findings and suggestions for further progress in implementing the measures needed to improve the state of contemporary HR management and staff. Part of the conclusion is also a confrontation of findings with defined objectives.

Klíčová slova: Interkulturní management, Globus, Kulturní dimenze, Firemní kultura, Firemní hodnoty

Keywords: Globus, Intercultural management, Cultural dimensions, Corporate culture, Corporate values

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Kamila Matysová
  • Oponent: Dana Zadražilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49235


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:55, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz