Bc. Lukáš Starý

Diplomová práce

Životní poměry poddaných na hostouňském panství v 17. století (na příkladu vesnic Třemešné a Slatina)

Living conditions of subjects in 17th century manor Hostouň (on the example of villages Třemešné and Slatina)
Anotace:
Diplomová práce s využitím mikrohistorických postupů rozebírá demografické, hospodářské, právní a sociální poměry ve dvou lokalitách na panství Hostouň v jihozápadních Čechách (Slatina a Třemešné). Pozornost byla věnována mimo jiné možnostem obživy venkovských obyvatel, problematice dědické praxe, úvěru a zatížení usedlostí. Využity byly prameny uložené v NA Praha a SOA Plzeň týkající se tématu práce …více
Abstract:
Using microhistorical methods, the thesis analyzes demographic, economic, legal and social conditions in two localities of the manor Hostouň in Southwest Bohemia (Slatina and Třemešné). Among others, attention has been paid to ways of livelihood of peasantry, questions of patrimonial practice and for example homestead loans. The sources which have been used are deposited in the National Archives, Prague …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce