Ľubomír Kovalčík

Master's thesis

Návrh zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie včetně ekonomického vyhodnocení a investiční návratnosti na provozovně Opatovice

The Proposal to Improve the Shape Index (SI) of the Final Product Fraction 4/8 with the Use Existing Technology, Including and Economic Assessment and Returns Investment in the Establishment Opatovice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá změnou na zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie na provozovně Opatovice. Dále se zabývá technickým, ekonomickým a ekologickým vyhodnocením navrženého řešení. Způsob změny řeší změnu sekundárního kuželového drtiče tak, abychom docílili zlepšení tvarového indexu (Si) na sekundárním stupni drcení. Jako nejvhodnější se jeví …more
Abstract:
The diploma thesis deals with a proposal to improve the shape index (SI) of the final product fraction 4/8 with the use of an existing technology in Opatovice. It also deals with technical, economic and ecological evaluation of proposed solutions. The method addresses the changes in secondary cone crusher to achieve the improvement of shape index (Si) in the secondary stage of crushing. Cone crusher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Martin Jelínek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava