Theses 

Application of economic policy instruments in the management of natural resources with special focus on the concept of ecosystem services – Jiří Louda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Louda

Disertační práce

Application of economic policy instruments in the management of natural resources with special focus on the concept of ecosystem services

Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb

Anotace: ´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů).

Abstract: The dissertation deals with application of economic approaches and instruments in natural resource management. The paper puts a special emphasis on the developing concept of ecosystem services (mainly abroad) and its application in the Czech Republic's context. The objective of the thesis is to cultivate academic discussion of the importance of methods employed in environmental economics for application of economic policy tools in natural resource management in the Czech Republic's context and, among other things, to clarify whether (and if so, how) the concept of ecosystem services may contribute to the formulation of these tools. The paper also discusses possible limitations of using purely quantitative econometric methods in environmental policy. The dissertation is designed as a cumulative paper. The results of five scholarly articles presented document that application of economic approaches (such as valuation of environmental goods and services) may contribute to efficient meeting of environmental policy goals and that the ecosystem service concept brings new capabilities for application of economic theories in practical natural resource management. One of the new instruments grounded in this concept is the payments for ecosystem services, increasingly implemented abroad. However, the research results also point out the fact that isolated application of outcomes from quantitative environmental goods and services/ecosystems assessment methods has its limitations and may lead to design of measures and tools that will not have the desired effect. The recommendation is therefore to combine outcomes from quantitative methods with qualitative approaches (such as institutional analysis or stakeholder analysis).

Klíčová slova: environmentální politika, ekonomické nástroje, oceňování statků a služeb životního prostředí, ekosystémové služby, kumulativní disertační práce

Keywords: environmental policy, economic tools, valuation of environmental goods and services, ecosystem services, cumulative dissertation thesis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Jiřina Jílková
  • Oponent: Erik Geuss, Silvester van Koten

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70730

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz