Bc. Kristýna Čížková

Bakalářská práce

Mimořádný lidový soud v Brně a ženy, 1945-1948

Extraordinary People's Court in Brno and Women, 1945-1948
Anotace:
Cílem této bakalářské diplomové práce je vymezit a charakterizovat tzv. „ženskou retribuci“. Práce popisuje obě fáze retribučního soudnictví v Československu, princip mimořádných lidových soudů (MLS), postavení žen za Protektorátu Čechy a Morava a vybrané ženské nacistické organizace. Důraz je kladen na jednotlivé procesy se ženami souzené brněnským MLS.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to define and characterize the so-called “woman retribution”. The thesis describes two phases of Czechoslovak retributive justice, principle of extraordinary people’s courts, status of women in the Protectorate of Bohemia and Moravia and selected female Nazi organizations. The main focus is put on individual processes with woman adjudicated by extraordinary people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta