Aneta Hrabcová

Diplomová práce

Rozvoj metodiky managementu rizik se zaměřením na uplatnění simulace rizik

Development of Risk Management Methodology Focusing on the Application of Risk Simulation
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje managementu rizik a uplatnění metod simulace během fází managementu rizik. Teoretická část definuje pojem rizika, popisuje postup managementu rizik dle normy ISO 31000:2009 a zkoumá přístupy k managementu rizik z hlediska použitých metodik a z hlediska aplikace pro různá odvětví managementu. Další část teorie popisuje kvantitativní metody analýzy rizik, konkrétně je pak …více
Abstract:
This Master thesis deals with risk management and application of simulation methods during the risk management phases. The theoretical part defines the concept of risk, describes the risk management process according to ISO 31000:2009 and examines approaches to risk management in terms of used methodologies and application for different management branches. Next part of the theory describes quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: David Vykydal
  • Oponent: Jaroslav Nenadál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava