Bc. Radim Tomášek

Diplomová práce

Korelační analýza s využitím software

Correlation analysis using software
Anotace:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a popisuje korelační analýzu náhodných vektorů. Důraz je kladen zejména na praktické zpracování reálných dat v matematických programech STATISTICA 10 CZ a R 2.13.1, přičemž každá kapitola je doplněna stručným úvodem do problematiky. Uvedená analýza začíná hledáním míry závislosti mezi všemi dvojicemi složek náhodných vektorů. Dále se hledají korelační koeficienty …více
Abstract:
This diploma thesis is a continuation of my bachelor thesis and describes the correlation analysis of random vectors. It mainly concetrates on practical processes with real data in mathematical programs Statistica 10 CZ and R 2.13.1., where as each chapter has a brief introduction into the problem. The analysis starts with the search for any reliance between pairs of components of random vectors. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta