David Chodura

Diplomová práce

Optimalizace výrobního procesu stabilizátorů a implementace štíhlé výroby

Optimization of the Production Process Stabilizers and Implementation of Lean Production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací prvků štíhlé výroby a optimalizací procesu výroby stabilizátorů. Cílem je zmapování materiálového toku mezi jednotlivými zařízeními projektu X, navržení nového řešení a následná optimalizace procesů. V rámci navrženého řešení jsem provedl změnu layoutu haly, což vedlo k novému rozmístění zařízení a zmapoval nový materiálový tok. V případech, kde to bylo možné …více
Abstract:
My thesis deals with the implementation of lean production elements and optimization of the stabilizers production process. The aim is to analyze the material flow between X98 project individual devices, proposing a new solution and subsequent optimization processes. As part of the proposed solution, I made a change in the hall layout that led to the new equipment deployment and charted a new material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Vladimíra Schindlerová
  • Oponent: Aleš Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie