Bc. Alena Tůmová

Bakalářská práce

Sázavský klášter v 11. století

Sázava Monastery at 11th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Sázavským klášterem, ve kterém byla v 11. století prokazatelně používána staroslověnština a dvojí liturgie. V práci se zaměřuji na hledání příčin této nejednotnosti v rané české církvi, kontext slovanské liturgie a důvody, proč bylo od jejího užívání nakonec upuštěno. Slovanská etapa v počátcích české církve je stále nedostatečně probádaná kapitola českých církevních …více
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with Sázava Monastery, where it is documented, that in the 11th century the Slavic language and dual liturgy were used. This thesis is focus on searching for causes of this disunity in early Czech Church, context of the Slavonic liturgy and reasons, why its using was avoided after all. The Slavic stage of early age of Czech Church is still insufficiently explored chapter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Iva Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta