Bc. Daniel Chaloupka

Diplomová práce

"Sekty a nová náboženství v ČR. Informovanost příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů".

Sects and New Religions in the Czech Republic. How Well Is the Czech Police Aware of the Issue Concerning New Sects and Religious Movement.
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá mírou informovanosti příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů. Východiskem pro tuto práci je kvantitativně pojatý výzkum, jehož cílem je zjistit pohledy policistů na tuto problematiku, porovnat míru informovanosti mezi jednotlivými složkami Policie ČR. Výsledky práce mohou být podkladem pro vzdělávací a metodická zařízení Policie České …více
Abstract:
Annotation The Diploma paper is focused on the extent of awarness of the Czech Republic policemen about problems of sects and new religion trends in the Czech Republic. The base for this Diploma paper is a quantitave analysis. The goal of the analysis was to find out policemen´s views of the subject and compare the extent of awarness among respective branches of the Czech Police. The result could be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta