Kristýna JANČOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem

Nursing process for a client with pleural syndrome
Abstract:
V této bakalářské práci je popisován ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Je zaměřená na ošetřovatelskou péči o klienty na JIP kliniky TRN, kteří mají zavedenou hrudní drenáţ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvrţena do 8 hlavních kapitol, ve kterých je popsána anatomie a fyziologie plic. Dále se věnuji pleurálnímu syndromu, jeho symptomům …more
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing process of a client with pleural syndrome. It focuses on the nursing care of clients at the ICU Lung Clinic who have a thoracic drainage established. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is composed of eight main chapters that generally describe lungs anatomy and physiology. Further, the pleural syndrome, its symptoms, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANČOVÁ, Kristýna. Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic