Norbert Šrámek

Master's thesis

Posouzení kapacity světelně řízené křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm

Capacity Evaluation of Controlled Intersection in Rožnov pod Radhoštěm City
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kapacitním posouzením křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z dopravního inženýrství a naznačen postup kapacitního výpočtu. V praktické části se nachází popis křižovatky a dalších podkladů důležitých pro výpočet. Dále se v praktické části nachází výpočet signálního plánu metodou saturovaného …more
Abstract:
This thesis focuses on the capacity evaluation of intersection in Rožnov pod Radhoštěm. This work can be divided into two parts. At first main characteristics of traffic engineering and the process of capacity calculation are defined on a theoretical level. Practical part describes the intersection and other important materials for calculation. Furthermore, there is a calculation of the signal plan …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: Michal Dorda
  • Reader: Michal Turek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie