Peter Babjak

Master's thesis

Projektové řízení ve veřejných projektech podle Project Management Body of Knowledge

Project Management in Public Projects by Methodology of Project Management Body of Knowledge
Abstract:
Témou diplomovej práce je projektové riadenie vo verejných projektoch podľa Project Management Body of Knowledge. Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe hodnotenia projektu podľa kritérií úspešnosti projektu navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu v oblasti riadenia verejných projektov využitím štandardu Project Management Body of Knowledge. Hodnotením projektom je verejný investičný projekt …more
Abstract:
The theme of the thesis is project management in public projects under the Project Management Body of Knowledge . The main objective of the thesis is based on the assessment of the project according to the criteria of project success to propose measures that will lead to improvements in the management of public projects using standard Project Management Body of Knowledge . Evaluation of the project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Renáta Václavková
  • Reader: Lukáš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava