Theses 

Lidský kapitál a ekonomický růst v České republice – Martin Čermák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martin Čermák

Diplomová práce

Lidský kapitál a ekonomický růst v České republice

Human Capital and Economic Growth in the Czech Republic

Anotace: Práce pojednává o vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst v České republice. Nejprve jsou definována teoretická východiska lidského kapitálu a ekonomického růstu a rovněž popsán stav lidského kapitálu a hospodářského růstu v České republice. Následně je vytvořen vlastní ekonometrický model, který se snaží prokázat pozitivní vliv lidského kapitálu na ekonomický růst v České republice.

Abstract: The work deals with the impact of human capital on economic growth in the Czech Republic. First defined theoretical basis of human capital and economic growth and also describes the situation of human capital and economic growth in the Czech Republic. Next, create your own econometric model, which seeks to demonstrate the positive impact of human capital on economic growth in the Czech Republic.

Klíčová slova: lidský kapitál, ekonomický růst, Česká republika, hrubý domácí produkt, výzkum a vývoj, pracovní síla, střední vzdělání, technický pokrok, technologický pokrok, ekonometrie, regresní analýza, růstové modely

Keywords: human capital, economic growth, Czech Republic, gross domestic product, research and development, manpower, secondary education, technical progress, technological progress, econometrics, regression analysis, growth models

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Gottvald
  • Oponent: Markéta Gubaniová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz