Adriana Janíková

Diplomová práce

Půdní semenná banka vybraných stanovišť posthornické krajiny Karvinska

Soil seed bank of selected habitats in Karvina region post mining landscape
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá půdní semennou bankou spojenou s fytocenologickým průzkumem na vybraných zvodnělých poklesových kotlinách v karvinské části ostravsko karvisnkého revíru. Teoretická část podává informace o přírodních a antropogenních poměrech Karvinska, vysvětluje genezi a význam zvodnělých poklesových kotlin jako důsledek hlubinné těžby černého uhlí a pojednává o možnostech jejich …více
Abstract:
The present thesis deals with the soil seed bank associated with phytosociological survey on selected water-bearing subsidence basins in Karvina part of the Ostrava - Karvina district. The theoretical part provides information on natural and anthropogenic conditions of Karvina district, explains the genesis and importance of water-bearing subsidence troughs as a result of deep coal mining and discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Hana Švehláková
  • Oponent: Jana Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava