Theses 

Význam prostupnosti migračních bariér pro rybí společenstva vodních toků – Bc. Ondřej Klíma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Bc. Ondřej Klíma

Bakalářská práce

Význam prostupnosti migračních bariér pro rybí společenstva vodních toků

Importance of permeability of migration barriers for fish community it the streams

Anotace: Příčné stavby různého typu představují na vodních tocích bariéry, které zabraňují volné migraci ryb v jejich podélném profilu. V současnosti jsou všechny vodní toky od nejmenších potoků po největší řeky v podmínkách ČR přehrazeny různými typy jezů, splavů či přehrad, které je rozčleňují na fragmenty a často ve značném rozsahu mění jejich říční charakter. Migrace ryb tvoří významnou součást jejich biologie, u řady druhů jsou nezbytnou podmínkou jejich existence. Obnova migrační prostupnosti vodních toků v jejich podélném profilu je v současnosti chápána jako významná podpora obnovy původní druhové skladby a účinná forma ochrany biodiverzity rybí bioty říčních ekosystémů. V podmínkách České republiky se toto téma stalo předmětem pozornosti odborníků po roce 1995. Svědčí o tom desítky pojednání v odborných i vědeckých časopisech a různé souhrnné studie uvedené v této práci. Součástí práce je i přehled legislativních předpisů a technických norem, které souvisejí s výstavbou rybích přechodů. Jsou rovněž uvedeny národní programy MŽP i operační programy Evropské unie umožňující získat finanční zajištění a podporu výstavby rybích přechodů. Součástí práce jsou výsledky výzkumu migrací ryb přes rybí přechod na řece Dyji v ř.km 39,9. Jedná se o rybí přechod přírodního typu, tzv. obchvat – bypass, který byl vybudován současně s MVE v roce 2007.

Abstract: Lateral obstructions of various types constitute barriers on the watercourses, which obstruct the free migrations of fish in their longitudinal profile. At present all watercourses from the smallest streams over the largest river are dammed in conditions the Czech Republic various types of weirs, sluices or dams, which are divided into fragments and often in considerable range, change their river character. Migration of fish forms important part their biology, by rows species are necessary condition their existence. Restoration of migration permeability watercourses in their longitudinal profile is comprehended at present as important support of restoration original specific composition and effectual form protection biodiversity of fish biota river ecosystems. In condition the Czech Republic became these theme subject attention specialists after year 1995. Indicative of it tens essay in special and scientific journals and various summary studies their survey is stated in this work. Single parts of work are also survey legislative rules and technical norms, which relate to building-up of fish pass. The possibility financial resource and support building-up of fish pass is introduced also how from national programs Department of Environment so also from operational programs European Union. The results of research migration of fishes are single parts work over fish pass on the river Dyje in r.km 39,9. It is about fish pass of natural type, so-called bypass, which was built up all at once with small water power plant in year 2007.

Klíčová slova: bariéry, barriers, jezy, weirs, přehrady, dams, historie, history, migrace, migration, rybí přechody, fish pass, legislativa, legislation, technické normy, technical norms, financování, finance, projekce, projection, výstavba, building-up, funkčnost, function, Bulhary, vodní elektrárny, hydraulic power plant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:55, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz