Theses 

Návrh typologie zákazníků ubytovací služby Airbnb – Lucie Tajzlerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Tajzlerová

Diplomová práce

Návrh typologie zákazníků ubytovací služby Airbnb

Design of Customer Typology for Airbnb Accomodation Service

Anotace: TAJZLEROVÁ, L. Návrh typologie zákazníků ubytovací služby Airbnb. Ostrava, 2018. Diplomová práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra marketingu a obchodu, 2018. Cílem diplomové práce je analýza klíčových faktorů, které ovlivňují cestovatele při výběru ubytování, a následně navrhnout typologii zákazníků ubytovací služby Airbnb. Úvodní část je věnována teoretickému vymezení segmentace zákazníků na základě odborné literatury a internetových zdrojů. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou trhu ubytovacích služeb a představením konceptu Airbnb. Metodika výzkumu definuje přípravnou a realizační část analýzy. Data pro výzkum byla získána kvantitativní metodou formou elektronického dotazování uživatelů a neuživatelů Airbnb. Následně byla vytvořena typologie zákazníků ubytovací služby Airbnb a navržena doporučení pro zlepšení služeb společnosti Airbnb, tak aby přilákala větší počet zákazníků a získala si důvěru.

Abstract: TAJZLEROVÁ, L. Design of Customer Typology for Airbnb Accomodation Service. Ostrava, 2018. Diploma thesis: Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, 2018. The aim of the thesis is to analyse key factors which influence travellers who choose an accommodation, and then to suggest the typology of customers of the accommodation service Airbnb. The first part is devoted to the theoretical definition of customer segmentation based on specialized literature and internet sources. The third chapter deals with the characteristic of the accommodation service market and the presentation of the Airbnb concept. Research methodology defines the preparation and realization part of the analysis. Data was obtained by quantitative method through electronic questioning of users and non-users of Airbnb. Subsequently, a typology of customers of Airbnb was created and recommendations were proposed to improve Airbnb's services to attract more customers and gain confidence.

Klíčová slova: typologie zákazníků, segmentace zákazníků, trh ubytovacích služeb, Airbnb

Keywords: customer typology, customer segmentation, market of accommodation service, Airbnb

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Petr Jonák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz