Jan Geryk

Bakalářská práce

Kompozitní materiály v letectví

Composite Materials in Aviation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kompozitní materiály používané v letectví, jejich základní rozdělení, charakteristiky a aplikace jednotlivých druhů na konstrukci draku letadla. Dále jsou detailněji popsány vyztužující vlákna (přírodní, skleněná, polymerní, uhlíková) a jejich historie použití. Práce se navíc zabývá vyhledáváním závad a poškození na konstrukci draku letadla s možnostmi jejich oprav. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on composite materials used in aviation, theirs basic division, characteristics and application on airframe structures. Furthermore, common types of reinforcing fibers (natural, glass, polymer, carbon) are described in more detail as well as their use history. Additionally, the thesis is aimed at ways of detecting and repairing the defects and damages on the airframe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Karel Szydlowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava