Tomáš Kalinec

Bachelor's thesis

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků

BEM and Numerical Solution of Boundary Value Problems
Abstract:
Tato práce se zabývá řešením vnějších úloh ve 2D přímou metodou hraničních prvků, tzv. metodou potenciálů. Principem této metody je přeformulovaní úlohy na hraniční integrální rovnice. Základem stanovení hraničních integrálních rovnic je věta o třech potenciálech. Pomocí této věty lze odvodit hraniční integrální rovnice na omezené oblasti. Tyto rovnice jsou řešeny pomocí kolokační metody. Řešení jsou …more
Abstract:
In this Thesis deals with solving of the outer problems in 2D using direct boundary element method, so-called potentials method is described. The basis for determining the boundary integral equation is the representation formula. Using this theorem can be determined boundary integral equation to a limited area. These equations are solved using collocation methods. The solutions are implemented in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Jiří Bouchala
  • Reader: Jan Zapletal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Theses on a related topic