Theses 

Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy – Peter Hrmel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování

Peter Hrmel

Diplomová práce

Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy

Study of Methods of Risk Analyses for Territorial Units and Their Applicability to Geographic Information Systems

Anotace: Hrmel, P.: Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy; diplomová práce, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 68s. Diplomová práce, vedoucí práce Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Jednou ze základních lidských dovedností, kterou si člověk osvojil v průběhu civiliačního vývoje, je analytické myšlení, které má bezesporu pozitivní vliv na úspěšnost všech procesů vývoje lidstva. Přidanou hodnotou zde nazýváme vyšší efektivitu, lepší ochranu chráněných zájmů, nižší ztráty a nepříznivé dopady z nepříznivých vlivů a řadu dalších aspektů. Diplomová práce se zabývá používáním systémů analýz rizik územních celků. Obsahuje úvod do problematiky analytické činnosti a některé historické souvisosti. Rovněž jsou zmíněny hlavní charakteristiky geografických informačních systémů a kritéria hodnocení vzájemné využitelnosti. K podrobnějšímu hodnocení byla vybrána množina analytických metod, které jsou následně jednotlivě rozebrány s důrazem na typologii vstupních a výstupních dat. Každá metoda je závěrem posuzována z hlediska uplatnitelnosti principů, konstrukce a dat v geografických informačních systémech. V závěru je uveden výčet hodnocení možnosti uplatnění jednotlivých analýz v GIS a závěrečné zhodnocení, které typy analýz a do jaké míry jsou geografickými aplikacemi využitelné. Součástí práce je i předvedení vizualizace dílčí metody relativní klasifikace v GIS

Abstract: Hrmel, P.: Analysis methods for risk analysis of territorial units and their utility for geographic information systems; diploma work, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2013, 68p. Diploma thesis, supervised: Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. One of the fundamental skills that a person learned in the course civiliačního of development, analytical thinking, which undoubtedly has a positive impact on the success of all the processes of human development. The added value is referred to higher efficiency, better protection of the interests protected, lower losses and adverse impacts of adverse effects, and many other aspects. This thesis deals with the use of risk analysis territorial units. Includes introduction to the topic of analytical activities and some historical souvisosti. Also mentioned are the main characteristics of geographic information systems and criteria of mutual utilization. For a detailed evaluation was chosen set of analytical methods, which are then individually analyzed with emphasis on the typology of input and output data. Each method is assessed conclusion in terms of the applicability of the principles, structure and data in geographic information systems. At the end is a list of evaluating the application of GIS analyzes and final evaluation of the types of analyzes and the extent to which geographic applications usable. The work also demonstrate visualization component relative classification methods in GIS.

Klíčová slova: Analýza rizik, geografický informační systém, rozbor metodik, hodnocení, analytické metody

Keywords: Risk analysis, geographic information system analysis methodologies, evaluation, analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Dobeš
  • Oponent: Lenka Maléřová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz