Bc. Michal Šinták

Bachelor's thesis

Právnické osoby – porovnání úpravy původní dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), dle ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a nové dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Legal Entities - Comparison of Original Legislation Under Old Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll.), Under Commercial Code (Act. No. 513/1991 Coll.) and New Legislation Under New Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi dřívější a dnešní právní úpravou právnických osob a to konkrétně komanditní společnosti. Cílem mé práce je zjistit jakým směrem se změny ubíraly a jaký byl jejich dopad na členy komanditní společnosti. Teoretická část mé práce se zabývá postupným rozborem právních úprav od právnické osoby obecně až po detailní rozbor úprav společnosti komanditní. Rozebírám vždy …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the differences between the former and the present legislation pertaining to legal entities, namely to limited partnership. The aim of my thesis is to find out in what direction the changes were going and what their impact on the members of the limited partnership has been. The theoretical part of my thesis is focused on legal regulations from legal entities in general …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní