Martin Vaněk

Diplomová práce

Zhodnocení a návrh úpravy procesů ve výrobním podniku pomocí metod projektového řízení

Evaluation and Proposal for Process Adjustment in a Manufacturing Company by Project Management Methods
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnocení procesů projektového řízení ve vybrané společnosti a navržení možných změn, které by vedly k efektivnějšímu vedení projektů. V první části diplomové práce jsou vysvětleny pojmy projektového řízení z odborné literatury. V další části diplomové práce je stručně charakterizována společnost, na kterou jsou metody na úpravu procesů projektového řízení aplikovány. V praktické …více
Abstract:
The aim of the work was to evaluate the process by project management methods in the manufacturing company and propose possible adjustment that would lead to more effective project management. The first part of the thesis explains the concepts of project management from the professional literature. In the next part of the thesis is briefly described the company to which the methods for the modification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedoucí: Vítězslav Klein
  • Oponent: Kamil Žůrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava