Monika Kubzová

Bakalářská práce

Statický posudek ocelové konstrukce nástavby rodinného domu v Boskovicích

Static assessment of building steel superstructure in Boskovice
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh a statický posudek hlavních nosných prvků, včetně jejich vzájemných spojů, ocelové nástavby rodinného domu v Boskovicích. Jako vstupní podklady pro vymodelování konstrukce byly použity výkresy z projektové dokumentace společnosti STAVO dotace s r.o. V rámci globální analýzy konstrukce byla věnována zvýšená pozornost modelování ocelových prutových konstrukcí se spřaženými …více
Abstract:
Subject of this thesis is the design and structural analysis of the main structural elements, including their mutual connections, of steel superstructure of the house in Boskovice. Drawings from project documentation from company STAVO dotace s r.o. were used as input data for modeling the structure. In terms of global structural analysis more attention has been paid to the modeling of steel frame …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Vít Křivý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava