Nikol MAŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace

The students' knowledge in the field of basic cardiopulmonary resuscitation
Abstract:
Cíl: Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit znalosti studentů středních škol v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace. Dílčím cílem práce bylo zjistit, jaké jsou rozdíly ve znalostech poskytování první pomoci před a po školení. Metodika: Sběr dat probíhal pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku vlastní konstrukce, který obsahoval 22 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 97 studentů ze Střední …more
Abstract:
Objective: The main objective of the survey was to determine the knowledge of middle school students in basic cardiopulmonary resuscitation. The partial goal was to find out what are the differences in knowledge of first aid before and after training. Methodics: Data were collected using non-standardized anonymous questionaire of own design, which contained 22 questions. The research group consisted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇÁKOVÁ, Nikol. Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta