Tomáš Salamon

Bakalářská práce

Marketing hokejových klubů se zaměřením na internet

Marketing of Ice-hockey Clubs focused on Internet
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu hokejových klubů. Cílem je zjistit, jak mohou kluby postupovat při získávání financí potřebných pro chod klubu, jak komunikovat s fanoušky a sponzory a jak lze k těmto účelům používat internet. Práce je rozdělena do tří hlavních bloků. Teoretický blok je věnován souhrnu většiny doposud zjištěných marketingových praktik využívaných v této oblasti a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the marketing of ice-hockey clubs. The aim is to determine how clubs can proceed to obtain the finances needed for the operating costs of the club. How clubs should communicate with their fans and sponsors and how to use the internet for these purposes. The thesis are divided into three main parts. Theoretical part contains summary of most previously identified marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Lenka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomická žurnalistika