Ivana GECÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Personálne zabezpečenie manažérskych pozícií v japonských firmách v zahraničí na pozadí prípadovej štúdie konkrétnej japonskej firmy v Slovenskej republike

Staffing of managerial positions in Japanese companies abroad as opposed to the case study of a particular Japanese company in the Slovak Republic
Abstract:
V úvode práce sa zadefinovaním terminológie, týkajúcej sa riadenia medzinárodných ľudských zdrojov, od vymedzenia pojmu manažér po expatriáciu, ktorá ponúka úvod do tematiky personálneho zabezpečenia v nadnárodných spoločnostiach. V druhej časti predstavím silný vplyv japonskej kultúry ako takej na riadenie zahraničných operácii. V tretej časti predstavím ústredný termín tejto práce, "ryžový strop …more
Abstract:
In the beginning I will define terminology, pertaining to staffing of international human resources, with terms as manager or expatriation those present the introduction to the topic of staffing in multinational companies. In second chapter I will introduce the strong influence of Japanese culture as such on operating foreign subsidiaries. In the third chapter, central terms of this thesis will be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Šturdík, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GECÁŠKOVÁ, Ivana. Personálne zabezpečenie manažérskych pozícií v japonských firmách v zahraničí na pozadí prípadovej štúdie konkrétnej japonskej firmy v Slovenskej republike. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Philology - Japanese for the Economic Practice