Tárik HINDAWI

Bakalářská práce

Hodnotová orientace mládeže příslušející k subkultuře skate

Value Orientation of Youth Belonging to Skateboard Subculture
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnotovou orientací mládeže ze subkultury skate. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do kapitol. V první kapitole jsou objasněny základní pojmy, které s problematikou subkultury mládeže bezprostředně souvisejí. Dále je charakterizována subkultura skate, její historie u nás i v zahraničí. Třetí kapitola je zaměřena na hodnoty …více
Abstract:
This thesis deals with the value orientation of youth subculture skate. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into chapters. The first chapter explains the basic concepts that the issue of youth subcultures directly related. It is also characterized by a skate subculture, its history at home and abroad. The third chapter is focused on value and value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HINDAWI, Tárik. Hodnotová orientace mládeže příslušející k subkultuře skate. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta