Theses 

Postoje k návykovým látkám a závislostnímu chování u dětí mladšího školního věku v kontextu stylů rodičovské výchovy a postojů rodičů ohledně návykových látek a závislostního chování – Bc. Sandra ŠODKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sandra ŠODKOVÁ

Diplomová práce

Postoje k návykovým látkám a závislostnímu chování u dětí mladšího školního věku v kontextu stylů rodičovské výchovy a postojů rodičů ohledně návykových látek a závislostního chování

Attitudes and early drug experiences in younger school children in the context of parental styles and attitudes to drugs of parents.

Anotace: Magisterská práce se zaměřuje na postoje ke drogám a závislostnímu chování u dětí a rodičů v kontextu rodičovských výchovných stylů podle koncepce Čápa a Boscheka (1994). Výzkum byl uskutečněn na 319 žácích 4., 5. a 6. tříd na základních školách v Moravskoslezském kraji a na 219 rodičích těchto žáků. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se postoje mezi dětmi a jejich rodiči signifikantně liší, zmapovat výchovné styly v daných rodinách a zjistit možnou souvislost výchovných stylů s postoji dětí ke drogám a závislostnímu chování. Výchovné styly jsme mapovali podle Dotazníku stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let od českých autorů Čápa, Boscheka a Čechové (2000) a postoje ke drogám a závislostnímu chování jsme zjišťovali prostřednictvím námi zkonstruovaného dotazníku. Mezi dětskými a rodičovskými postoji ke drogám a závislostnímu chování byl zjištěn statisticky významný rozdíl. Byť nebyl prokázán přímý vztah mezi výchovnými styly a postoji ke drogám a závislostnímu chování, výzkum poukázal na souvislosti mezi vybranými proměnnými postojů ke drogám a závislostnímu chování a dimenzemi emoční vztah a řízení výchovných stylů rodičů.

Abstract: The Master's thesis is focused on the attitudes towards drugs and addictive behavior of children and parents in the context of parenting styles according to the concept of Čáp and Boschek (1994). The research was conducted on 319 pupils of the 4th, 5th and 6th grades at primary schools in the Moravian-Silesian region and on 219 parents of these pupils. The aim of the research was to find out whether the attitudes among children and their parents differ significantly, to map the parenting styles in the families and to find out the possible connection between parenting styles and the attitudes of children to drugs and addictive behavior. Parenting styles were mapped according to the Questionnaire of parenting styles for children from 8 to 12 years of Czech authors Čáp, Boschek and Čechová (2000); attitudes to drugs and addictive behavior were found out by a questionnaire designed by us. There was a statistically significant difference between children's and parents' attitudes towards drugs and addictive behavior. Although no direct relationship between parenting styles and attitudes towards drugs and addictive behavior has been proven, the research pointed to the connection between selected variables of attitudes towards drugs and addictive behavior and dimensions of emotional relationship and parenting styles.

Klíčová slova: Rodičovské výchovné styly, postoje ke drogám, závislostní chování, virtuální drogy, děti v mladším školním věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=225475 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠODKOVÁ, Sandra. Postoje k návykovým látkám a závislostnímu chování u dětí mladšího školního věku v kontextu stylů rodičovské výchovy a postojů rodičů ohledně návykových látek a závislostního chování. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz