Lukáš Volek

Bachelor's thesis

Komparace měření dvou přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích

Comparison of measurements of two instruments measuring hydrostatic resistance at low pressures
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích. V rešeršní části je popsána mechanika tekutin, jak působí hydrostatický tlak. Dále je popsána norma na zkoušení hydrostatické odolnosti textilie a jsou zde popsány oba měřící přístroje a návod k jejich obsluze dle výrobců. Experimentální část je zaměřena na měření testovaných vzorků a jejich statistické …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of instruments measuring hydrostatic resistance at low pressures. The research part describes the mechanics of fluids, how hydrostatic pressure acts. Furthermore, the standard for testing the hydrostatic resistance of textiles is described and both measuring devices and instructions for their operation according to the manufacturers are described. The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Volek, Lukáš. Komparace měření dvou přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Bachelor programme / field:
Textil / Textile marketing - textile marketing