Lukáš Volek

Bakalářská práce

Komparace měření dvou přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích

Comparison of measurements of two instruments measuring hydrostatic resistance at low pressures
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích. V rešeršní části je popsána mechanika tekutin, jak působí hydrostatický tlak. Dále je popsána norma na zkoušení hydrostatické odolnosti textilie a jsou zde popsány oba měřící přístroje a návod k jejich obsluze dle výrobců. Experimentální část je zaměřena na měření testovaných vzorků a jejich statistické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of instruments measuring hydrostatic resistance at low pressures. The research part describes the mechanics of fluids, how hydrostatic pressure acts. Furthermore, the standard for testing the hydrostatic resistance of textiles is described and both measuring devices and instructions for their operation according to the manufacturers are described. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Volek, Lukáš. Komparace měření dvou přístrojů měřících hydrostatickou odolnost při nízkých tlacích. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní marketing