Petra Krajíčková

Bachelor's thesis

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL

Emission Permit Trading by the TEPLO BRUNTAL Inc. - A Case Study
Anotácia:
Od roku 2005 vstoupila česká republika v rámci EU do evropského systému obchodování s emisemi (european trading system - ets). Tento systém vychází z Kjótského protokolu a má omezit emise skleníkových plynů a tím zabránit globálním změnám klimatu. (http://www.aptgroup.cz/emisnipo.html)Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit a zhodnotit význam emisních povolenek CO2 a zjistit míru vlivu obchodování …viac
Abstract:
In 2005 the Czech Republic entered The European Union Emission Trading System (EU ETS). This system results from the Kyoto Protocol and is designed tolimit greenhouse gas emissions and prevent global changes to theclimate.The aim of my bachelor’s thesis was to clarify and evaluate the nature of CO2 emission allowances and to attempt to ascertain the extent of the influenceof emission allowances trading …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jana Bartoňová
  • Oponent: Jan Zahálka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin