Andrea Franková

Bakalářská práce

Statistika těžby a využití nerostné suroviny vybrané firmy

Statistics of Mineral Extraction and Utilization - A Case Study
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá statistikou těžby, zpracováním a využitím nerostné suroviny na území Ústeckého kraje. Blíže se zaměřuje na firmu Eurovia a. s., pobočku Chraberce. V práci je charakterizován samotný kamenolom, geografická poloha, geologická charakteristika území, klimatické a hydrologické podmínky těžby. Bakalářská práce dále popisuje a zhodnocuje statistiku vývoje těžby čediče v uvedeném …více
Abstract:
This thesis deals with the statistics of mining, processing and utilization of minerals in the Ústí Region. It focuses in detail on the company of Eurovia a.s., specifically the branch of Chraberce. The thesis describes the quarry, it’s geographic location, geological characteristics, climatic and hydrological conditions of extraction. Further, this Bachelor’s thesis describes and evaluates the statistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Michala Nožičková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava