Bc. Jan Kuráň

Diplomová práce

Princip ochrany slabší smluvní strany

The Principle of Protection of the Weaker Contractual Party
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ochranou slabší smluvní strany v soukromém právu. Práce je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části práce jsou nejprve definovány základní pojmy. Následně se obecná část zabývá historickým vývojem ochrany slabší smluvní strany v českém soukromém právu. Práce také analyzuje funkci ochrany slabší smluvní strany v soukromém právu. Hlavní kapitolu obecné části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with protection of weaker party to a contract in the private law. Thesis is divided into general and special part. In general part basic terms are defined first. Subsequently general part deals with the historical development of protection of weaker party to a contract in czech private law. Thesis also analysis function of protection of weaker party to a contract in private …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta