Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

Disertační práce

Hospodářské dějiny 20. století: Turecko a EHS v 60. letech 20. století

The Economic History of 20th Century: Turkey and the EEC in 1960's
Anotace:
Charakterizovat Turecko v 60. letech 20. století by se na první pohled mohlo jevit poměrně prosté: zaostalá agrární země s řadou hospodářských problémů a hluboce zakořeněnými tradicemi, které byly velmi často důvodem obav z čehokoliv nového. Nicméně již od 19. století se v tehdejší Osmanské říší odrážely výdobytky Velké francouzské revoluce. Avšak hlavní vlna příklonu k západu započala se vznikem Turecké …více
Anotace:
plánovaného hospodářství, která pokračuje až dodnes. V roce 1963 byl započat PPPR, jehož hlavní cíle spočívaly především v nastavení stabilního a kontinuálního růstu HNP ročně o 7 %; ve splácení zahraničního dluhu a dosažení vyrovnaného stavu bilance zahraničního obchodu; v podpoře vývozu; v dosažení sociální spravedlnosti a v účinném boji s rostoucí nezaměstnaností. Růstu HNP o 7 % ročně mělo být …více
Abstract:
To characterize Turkey in 1960´s would, at first glance, might seem fairly simple: backward agrarian country with many economic problems and deep-rooted traditions that were very often the reason for the fear of anything new. However, since the 19th century in was even the Ottoman empires reflecting the achievements of the French Revolution. However, the main wave of accepting Western influences has …více
Abstract:
economy, which is continuing untill todays.s In the year 1963 the First Five Year Development Plan started and its main targets consisted mainly of setting stable and continuous growth of GNP annually by 7%; the repayment of foreign debt and achieve a balanced foreign trade balance; in the promotion of exports; the achievement of social justice and the effective fight against growing unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta