Ľudovit Filo

Diplomová práce

Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice

A proposal how to use sewage sludge from the waste water treatment plant of Krušovice brewery
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího využití stabilizovaného čistírenského kalu, který je produkován na čistírně odpadních vod Královského pivovaru Krušovice. S čistírenským kalem je doposud nakládáno jako s nebezpečným odpadem a jeho likvidace je pro společnost značně nákladná. Na základě laboratorního zhodnocení nebezpečných vlastností kalu a nového posouzení a přehodnocení současné …více
Abstract:
Annotation The thesis deals with issue related to a further using of stabilised sewage treatment sludge produced at sewage treatment plant of The Royal Brewery Krušovice. Sewage treatment sludge has been treated as a dangerous waste, and thus the waste disposal costs are not desirable for the plant. On the basis of laboratory tests on dangerous sludge´s properties, and a new evaluation and revaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Markéta Bouchalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava